Charles Darwin

Tác giả: Charles Darwin

Charles Robert Darwin FRS FRGS FLS FZS JP (12 tháng 2 năm 1809 - 19 tháng 4 năm 1882) là một nhà tự nhiên học, nhà địa chất học và nhà sinh vật học người Anh, nổi tiếng với đóng góp của ông vào lĩnh vực tiến hóa sinh vật học.

Ông đã đề xuất rằng tất cả các loài sống có nguồn gốc từ một tổ tiên chung, một khái niệm rộng rãi được chấp nhận trong khoa học. Cùng với Alfred Russel Wallace, ông đã giới thiệu lý thuyết tiến hóa phân nhánh của mình, cho rằng sự phân nhánh này là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên, trong đó sự đấu tranh sinh tồn có tác động tương tự như chọn lọc nhân tạo.

Darwin được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại và được an táng tại Tu viện Westminster.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.