Lâm Thị Mỹ Dung

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung

Về tác giả : 1977-1983: học đại học ở ĐHTH Kl.Okhridxki, Sofia, Bulgaria. 1983-1987: nghiên cứu sinh tại ở ĐHTH Kl.Okhridxki, Sofia, Bulgaria.

Hướng nghiên cứu chính: Khảo cổ học Thời đại Kim khí Việt Nam, Khảo cổ học Champa giai đoạn sớm, Phương pháp và Lý thuyết Khảo cổ học, Một số vấn đề về phương pháp và lý thuyết Văn hoá học, Quản lý Nguồn lực Văn hoá, Khoa học Di sản...

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.