Sách nói Sa Huỳnh

Sa Huỳnh

  • 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu nội dung

Trong một vài thế kỷ trước Công nguyên, miền Trung Việt Nam và Đông Nam Á chung đã trải qua giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển văn hóa lịch sử. Các tài liệu khảo cổ học gần đây đã phát hiện ra những thay đổi đột ngột và nhanh chóng, cũng như sự tương tác văn hóa phức tạp đã xảy ra trong khu vực này, tương ứng với sự hình thành và phát triển của nhiều lãnh thổ và chính thể sớm.

Đặc biệt, sự chuyển đổi từ các hình thức xã hội (với mức độ phức tạp thấp tương đương lãnh thổ) sang các hình thức chính thể như nhà nước với mức độ phức tạp cao hơn đã được gọi bằng nhiều tên khác nhau.

Về tác giả : 1977-1983: học đại học ở ĐHTH Kl.Okhridxki, Sofia, Bulgaria. 1983-1987: nghiên cứu sinh tại ở ĐHTH Kl.Okhridxki, Sofia, Bulgaria.

Hướng nghiên cứu chính: Khảo cổ học Thời đại Kim khí Việt Nam, Khảo cổ học Champa giai đoạn sớm, Phương pháp và Lý thuyết Khảo cổ học, Một số vấn đề về phương pháp và lý thuyết Văn hoá học, Quản lý Nguồn lực Văn hoá, Khoa học Di sản...

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.