Tác giả: Niall Kishtainy

Niall Kishtainy là một tác giả và giảng viên người Anh, chuyên về lịch sử và kinh tế học. Ông đã viết nhiều sách về chủ đề này, bao gồm "A Little History of Economics", "The Economics Book", và "Economics in Minutes". Ngoài ra, ông cũng giảng dạy lịch sử kinh tế học tại trường Kinh tế London và là thành viên của Hội đồng Kinh tế Châu Âu.