Sách nói Những Bậc Hiền Nhân Trong Lịch Sử Việt Nam

Những Bậc Hiền Nhân Trong Lịch Sử Việt Nam

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Giới thiệu nội dung

"Hiền tài là nguồn khí quốc gia". Trong cuốn sách Đại học (một trong bộ "Tứ thu" - những cuốn sách quan trọng của Nho giáo), được viết rằng: "Khi mỗi cá nhân tu luyện bản thân, gia đình và gia tộc sẽ hòa thuận. Khi gia tộc hòa thuận, đất nước mới thịnh vượng. Khi đất nước thịnh vượng, sẽ có hòa bình khắp nơi. Từ vua chúa đến người dân thường, tất cả đều phải coi việc tu luyện bản thân là điều quan trọng nhất." Bởi vậy, những người hiền nhân luôn coi việc tu thân, mài dũa tinh thần và đạo đức là những phẩm chất cần có của những người trung thực và danh dự.

Lịch sử Việt Nam đã ghi lại tên của nhiều nhà Nho có tài và đức trong quá trình công cuộc độc lập của đất nước: Chu Văn An (1293-1370); Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1595), Nguyễn Thiếp (1723-1804)... Họ là những tấm gương tuyệt vời, chiếu sáng cho muôn đời về tài trí, đức độ và lòng yêu nước, phẩm chất phục vụ lớn lao.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.