Sách nói Nhân Gian Du Ký

Nhân Gian Du Ký

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Phật Sống Tế Công, người đời Nam Tống (1150-1209), xuất thân từ huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, trong họ Lí và tên là Tu Duyên. Ông quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ, thuộc Hàng Châu, và sử dụng pháp danh Đạo Tế. Vì ông thường sử dụng kế giả điên để cứu người, nên mọi người thường đùa gọi ông là Tế Điên.

Thân Phật Sống là hóa thân của Kim Thân La Hán, là Giáng Long Tôn Giả, ông hiểu rõ sâu xa về tam muội, tức là chính định và tâm tĩnh tọa, để đạt được trạng thái trực giác và hiểu rõ Phật pháp. Ý nghĩa là "Muôn pháp xuất phát từ tâm" (Vạn pháp duy tâm sở hiện). Ông tu tập một cách trực tiếp, không cần sử dụng phương tiện bên ngoài. Vì vậy, ông nói: "Tu tập tâm không cần tu tập miệng, để trở thành Phật sống" (Tu tập tâm bất cần tu tập miệng, để tự tại như Phật). Lý do là vào thời điểm đó, các tăng ni chỉ tập trung vào "giới khẩu" mà không chú trọng đến "giới tâm". Phật Sống nói lên những lời cảnh tỉnh để giúp họ giác ngộ.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.