Sách nói Thầy Và Đệ Tử

Thầy Và Đệ Tử

  • 1

Giới thiệu nội dung

Nội dung sau đây đã được Lama Guendune Rinpoche trình bày cho đại chúng tại chùa Dhagpo Kagyu ở vùng Dordogne, Pháp, vào tháng 4 năm 1994... toàn bộ đã được trình bày. Đây là ngôn ngữ nói dịch từ tiếng Tây Tạng thổ ngữ của vùng phía Đông Kham (cách nói của Rin-Pốt-Chê), và do đó có một số lặp lại sẽ xuất hiện trong bản dịch.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.